Algemene voorwaarden

Joy Wurtz Psychologie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Joy Wurtz Psychologie

Oude IJselstraat 16-1, 1078 CM Amsterdam

Telefoonnummer: 06-25134398

KvK-nummer: 80746551

Btw-nummer: NL003482549B63

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Joy Wurtz Psychologie en de deelnemer, voor diensten zoals begeleiding/coaching/(online) trainingen die door Joy Wurtz Psychologie worden aangeboden.

2) Joy Wurtz Psychologie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80746551.

3) Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling of verzorger(s) van een minderjarige, die een overeenkomst aangaat met Joy Wurtz Psychologie via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.

4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Joy Wurtz Psychologie waar de Algemene Voorwaarden voor begeleiding/coaching/(online) trainingen van uitmaken.

5) Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Op alle overeenkomsten en leveringen van Joy Wurtz Psychologie zijn de Algemene Voorwaarden voor begeleiding/coaching/(online) trainingen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2) Bij akkoord gaan op de Algemene Voorwaarden bevestigd de deelnemer dat de Algemene Voorwaarden zijn gelezen, begrepen en dat er akkoord op wordt gegeven.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE

1) De prijzen van de begeleiding/coaching/(online) trainingen staan op de website van Joy Wurtz Psychologie (www.joywurtz.nl) en/of worden besproken tijdens een kennismakingsgesprek of intakegesprek.

2) De actueel vastgestelde btw en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur.

3) Wanneer er – tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst – sprake is van een wijziging van onze overeenstemming om een optimaal resultaat te garanderen, dan zullen beide partijen de overeenkomst heroverwegen en schriftelijk ondertekenen.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1) De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer en Joy Wurtz Psychologie schriftelijk hebben vastgelegd wat de voorwaarden zijn en hier beiden akkoord op hebben gegeven.

2) Is de begeleiding/coaching/(online) training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht. De deelnemer komt desgewenst op een wachtlijst.

ARTIKEL 5. BETALING

1) Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Joy Wurtz Psychologie en deelnemer.

2) De deelnemer gaat akkoord met de tariefstelling zoals benoemd op de website.

3) De deelnemer dient betalingen bij aanvang van een overeenkomst direct te voldoen per overboeking. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

4) Deelname aan begeleiding/coaching/(online) training kan pas plaatsvinden nadat het volledige bedrag is betaald of wanneer er schriftelijke afspraken zijn gemaakt voor betaling in termijnen.

5) Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.

6) De door Joy Wurtz Psychologie gedeclareerde kosten voor de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Dit termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens deelnemer (deels dan wel volledig) voldoet. Bij niet-betaling stuurt Joy Wurtz Psychologie een betalingsherinnering. Indien betaling van de factuur niet binnen 7 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden verstuurt Joy Wurtz Psychologie een tweede betalingsherinnering voor het factuurbedrag. Voldoet de deelnemer binnen 7 dagen na de datum van en volgens de tweede betalingsherinnering niet aan hun verplichtingen, dan is Joy Wurtz Psychologie gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.

7) Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40.

8) Bij betalingsachterstand is Joy Wurtz Psychologie gerechtigd verdere diensten op te schorten totdat de deelnemer aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, HERROEPEN EN ANNULEREN.

1) Beide partijen behouden het recht om voor de start van een traject hun overeenkomst in te trekken/te annuleren, op voorwaarde dat dit wordt per e-mail gecommuniceerd.

2) Annulering door de deelnemer van de opdracht kan tot twee weken voor het startmoment kosteloos geschieden, met uitzondering van de reeds door Joy Wurtz Psychologie gemaakte kosten voor deze dienst.

3) Bij annulering korter dan twee weken voor het startmoment is de deelnemer verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtvergoeding te betalen.

4) In geval de deelnemer na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, mits Joy Wurtz Psychologie schriftelijk anders toezegt.

5) Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd, mits de annulering wordt doorgegeven per telefoon/WhatsApp/e-mail uiterlijk 24 uur voor de datum van de afspraak.

6) Als de annulering later dan 24 uur vóór de datum van afspraak plaatsvindt, of als er geen annulering heeft plaatsgevonden dan behoudt Joy Wurtz Psychologie zich het recht om 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

7) Joy Wurtz Psychologie behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen in geval van ziekte of overlijden van een geliefde.

ARTIKEL 7. KLACHTENPROCEDURE

1) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

2) Indien de deelnemer een klacht heeft over een dienst dan kan de deelnemer dit melden via e-mail aan info@joywurtz.nl

3) Binnen 3 werkdagen zal Joy Wurtz Psychologie via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail, reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Joy Wurtz Psychologie een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen dit termijn, dan wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Joy Wurtz Psychologie een reactie zal geven.

4) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Joy Wurtz Psychologie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

ARTIKEL 8. CONFLICT

1) Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, proberen de deelnemer en Joy Wurtz Psychologie dit conflict in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan zal contact worden opgenomen met een derde partij. Het oordeel van de derde partij is bindend voor Joy Wurtz Psychologie. Indien blijkt dat Joy Wurtz Psychologie nalatig is geweest zullen eventuele consequenties binnen 20 dagen afgehandeld worden.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1) Joy Wurtz Psychologie spant zich in om naar eer en geweten en vermogen begeleiding/coaching/(online) trainingen te organiseren en uit te voeren.

2) Joy Wurtz Psychologie is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3) Joy Wurtz Psychologie is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

4) De deelnemer betreedt de ruimtes, die Joy Wurtz Psychologie gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Joy Wurtz Psychologie.

5) Joy Wurtz Psychologie is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan begeleiding/coaching/(online) training.

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

1) Alle bezittingen/goederen die aan de deelnemer zijn uitgeleend, zoals spellen/kaarten/boeken/tekeningen e.a., blijven (intellectueel) eigendom van Joy Wurtz Psychologie, tenzij door mij anders aangegeven.

2) Het is te allen tijde verboden om met het verkregen materiaal zelf cursus of training te gaan geven.

3) Joy Wurtz Psychologie gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de deelnemer. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van Joy Wurtz Psychologie en zullen niet aan derden worden verstrekt.

4) In geval van noodzakelijk overleg met derden wordt er altijd toestemming gevraagd. In het geval van een minderjarige deelnemer wordt er altijd toestemming aan de verzorger(s) gevraagd.

Joy Wurtz Psychologie

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Joy Wurtz Psychologie

Oude IJselstraat 16-1, 1078 CM Amsterdam

Telefoonnummer: 06-25134398

KvK-nummer: 80746551

Btw-nummer: NL003482549B63

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Joy Wurtz Psychologie en de deelnemer, voor diensten zoals begeleiding/coaching/(online) trainingen die door Joy Wurtz Psychologie worden aangeboden.

2) Joy Wurtz Psychologie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80746551.

3) Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling of verzorger(s) van een minderjarige, die een overeenkomst aangaat met Joy Wurtz Psychologie via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.

4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Joy Wurtz Psychologie waar de Algemene Voorwaarden voor begeleiding/coaching/(online) trainingen van uitmaken.

5) Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Op alle overeenkomsten en leveringen van Joy Wurtz Psychologie zijn de Algemene Voorwaarden voor begeleiding/coaching/(online) trainingen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2) Bij akkoord gaan op de Algemene Voorwaarden bevestigd de deelnemer dat de Algemene Voorwaarden zijn gelezen, begrepen en dat er akkoord op wordt gegeven.

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE

1) De prijzen van de begeleiding/coaching/(online) trainingen staan op de website van Joy Wurtz Psychologie (www.joywurtz.nl) en/of worden besproken tijdens een kennismakingsgesprek of intakegesprek.

2) De actueel vastgestelde btw en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur.

3) Wanneer er – tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst – sprake is van een wijziging van onze overeenstemming om een optimaal resultaat te garanderen, dan zullen beide partijen de overeenkomst heroverwegen en schriftelijk ondertekenen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1) De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer en Joy Wurtz Psychologie schriftelijk hebben vastgelegd wat de voorwaarden zijn en hier beiden akkoord op hebben gegeven.

2) Is de begeleiding/coaching/(online) training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht. De deelnemer komt desgewenst op een wachtlijst.

 

ARTIKEL 5. BETALING

1) Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Joy Wurtz Psychologie en deelnemer.

2) De deelnemer gaat akkoord met de tariefstelling zoals benoemd op de website.

3) De deelnemer dient betalingen bij aanvang van een overeenkomst direct te voldoen per overboeking. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

4) Deelname aan begeleiding/coaching/(online) training kan pas plaatsvinden nadat het volledige bedrag is betaald of wanneer er schriftelijke afspraken zijn gemaakt voor betaling in termijnen.

5) Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.

6) De door Joy Wurtz Psychologie gedeclareerde kosten voor de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Dit termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens deelnemer (deels dan wel volledig) voldoet. Bij niet-betaling stuurt Joy Wurtz Psychologie een betalingsherinnering. Indien betaling van de factuur niet binnen 7 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden verstuurt Joy Wurtz Psychologie een tweede betalingsherinnering voor het factuurbedrag. Voldoet de deelnemer binnen 7 dagen na de datum van en volgens de tweede betalingsherinnering niet aan hun verplichtingen, dan is Joy Wurtz Psychologie gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.

7) Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40.

8) Bij betalingsachterstand is Joy Wurtz Psychologie gerechtigd verdere diensten op te schorten totdat de deelnemer aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, HERROEPEN EN ANNULEREN.

1) Beide partijen behouden het recht om voor de start van een traject hun overeenkomst in te trekken/te annuleren, op voorwaarde dat dit wordt per e-mail gecommuniceerd.

2) Annulering door de deelnemer van de opdracht kan tot twee weken voor het startmoment kosteloos geschieden, met uitzondering van de reeds door Joy Wurtz Psychologie gemaakte kosten voor deze dienst.

3) Bij annulering korter dan twee weken voor het startmoment is de deelnemer verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtvergoeding te betalen.

4) In geval de deelnemer na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, mits Joy Wurtz Psychologie schriftelijk anders toezegt.

5) Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd, mits de annulering wordt doorgegeven per telefoon/WhatsApp/e-mail uiterlijk 24 uur voor de datum van de afspraak.

6) Als de annulering later dan 24 uur vóór de datum van afspraak plaatsvindt, of als er geen annulering heeft plaatsgevonden dan behoudt Joy Wurtz Psychologie zich het recht om 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

7) Joy Wurtz Psychologie behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of te verplaatsen in geval van ziekte of overlijden van een geliefde.

 

ARTIKEL 7. KLACHTENPROCEDURE

1) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

2) Indien de deelnemer een klacht heeft over een dienst dan kan de deelnemer dit melden via e-mail aan info@joywurtz.nl

3) Binnen 3 werkdagen zal Joy Wurtz Psychologie via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail, reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Joy Wurtz Psychologie een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen dit termijn, dan wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Joy Wurtz Psychologie een reactie zal geven.

4) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Joy Wurtz Psychologie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

 

ARTIKEL 8. CONFLICT

1) Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, proberen de deelnemer en Joy Wurtz Psychologie dit conflict in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan zal contact worden opgenomen met een derde partij. Het oordeel van de derde partij is bindend voor Joy Wurtz Psychologie. Indien blijkt dat Joy Wurtz Psychologie nalatig is geweest zullen eventuele consequenties binnen 20 dagen afgehandeld worden.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1) Joy Wurtz Psychologie spant zich in om naar eer en geweten en vermogen begeleiding/coaching/(online) trainingen te organiseren en uit te voeren.

2) Joy Wurtz Psychologie is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3) Joy Wurtz Psychologie is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

4) De deelnemer betreedt de ruimtes, die Joy Wurtz Psychologie gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Joy Wurtz Psychologie.

5) Joy Wurtz Psychologie is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan begeleiding/coaching/(online) training.

 

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

1) Alle bezittingen/goederen die aan de deelnemer zijn uitgeleend, zoals spellen/kaarten/boeken/tekeningen e.a., blijven (intellectueel) eigendom van Joy Wurtz Psychologie, tenzij door mij anders aangegeven.

2) Het is te allen tijde verboden om met het verkregen materiaal zelf cursus of training te gaan geven.

3) Joy Wurtz Psychologie gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de deelnemer. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van Joy Wurtz Psychologie en zullen niet aan derden worden verstrekt.

4) In geval van noodzakelijk overleg met derden wordt er altijd toestemming gevraagd. In het geval van een minderjarige deelnemer wordt er altijd toestemming aan de verzorger(s) gevraagd.