Privacyverklaring

Joy Wurtz Psychologie

PRIVACYVERKLARING

Dit document betreft het omgaan met uw privacy.

IDENTITEIT

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Joy Wurtz Psychologie verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens:

Joy Wurtz Psychologie

Oude Ijselstraat 16-1

1078CM Amsterdam

Tel: 06-25134398 | E-mail: info@joywurtz.nl | Website: www.joywurtz.nl

KvK-nummer: 80746551

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Joy Wurtz Psychologie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Joy Wurtz Psychologie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Joy Wurtz Psychologie verstrekt. Joy Wurtz Psychologie kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

Contactformulier op website:

 • voor- en achternaam ouders
 • NAW – gegevens 
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bij gebruik van diensten

 • omschrijving afspraak (intake, sessie, evaluatie, eindgesprek)
 • Naam kind/ouders, adres en woonplaats
 • Mobiel telefoonnummer (huisnummer optioneel)
 • e-mail adres
 • Geboortedatum kind
 • Datum van de afspraak
 • Een korte omschrijving van de afspraak, zoals de inhoud van de sessie en/of opvallendheden
 • Medische gegevens, schoolgegevens en gezinssituatie
 • De kosten van het consult

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Joy Wurtz Psychologie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Gezondheid            

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joywurtz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM HEEFT JOY WURTZ PSYCHOLOGIE DEZE GEGEVENS NODIG?

 • Joy Wurtz Psychologie verwerkt persoonsgegevens
 • Om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
 • Om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten die binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst zijn afgesproken.
 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het inplannen van een afspraak
 • Voor het versturen van een nieuwsbrief
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening
 • Joy Wurtz Psychologie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Joy Wurtz Psychologie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Joy Wurtz Psychologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

DOSSIERVORMING

Voor een goede begeleiding/coaching is het noodzakelijk dat ik als coach van uw kind of u, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw en de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:[1]

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding/coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Hiervan wordt u voorafgaande aan de waarneming op de hoogte gesteld.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie en supervisie.
 • Een paar gegevens uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, verzekeraar en verzekeringnummer) worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

HOE LANG BEWAART JOY WURTZ PSYCHOLOGIE UW GEGEVENS?

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joy Wurtz Psychologie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joy Wurtz Psychologie) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joy Wurtz Psychologie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Joy Wurtz Psychologie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joy Wurtz Psychologie en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joywurtz.nl.

KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Joy Wurtz Psychologie verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Joy Wurtz Psychologie bereikbaar op de volgende manier: Joy Wurtz Psychologie, Oude Ijselstraat 16-1, 1078CM Amsterdam

Tel: 06-25134398 E-mail: info@joywurtz.nl.

Joy Wurtz Psychologie zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Joy Wurtz Psychologie m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Joy Wurtz Psychologie bespreken. Komt u er samen met Joy Wurtz Psychologie niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met Joy Wurtz Psychologie kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.